Algemene leveringsvoorwaarden Metris Groep

A. Algemene leveringsvoorwaarden voor incompanytrainingen
Wanneer de opdrachtgever een incompanytraining annuleert, is de volgende annuleringsregeling van toepassing:

De opdrachtgever annuleert mondeling en bevestigt deze annulering schriftelijk. De datum van ontvangst van deze schriftelijke annulering geldt als annuleringsdatum.
Als de offerte of opdrachtbevestiging getekend is, is de opdrachtgever:
25% van het totale offertebedrag verschuldigd bij annulering tot vier weken voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht;
50% van het totale offertebedrag bij annulering tussen vier en twee weken voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht;
75% van het totale offertebedrag bij annulering tussen twee weken en 48 uur voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht;
het volledige offertebedrag bij annulering minder dan 48 uur voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht.

Verzetten van overeengekomen afspraken kan alleen als de uitvoerende trainer ook op de verzette datum kan uitvoeren en met het verzetten van de training uitdrukkelijk akkoord gaat. De opdrachtgever bevestigt de nieuwe afspraken eveneens schriftelijk.
Mocht een trainer door onvoorziene omstandigheden verhinderd zijn, dan doet Metris Groep al het mogelijke om deze trainer te vervangen. Als dat niet lukt, zal in overleg een andere datum worden gekozen voor de betreffende bijeenkomst.

Wij houden ons aan de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers. Zie hiervoor www.nobtra.nl.

B. Algemene leveringsvoorwaarden voor open trainingen en het taalfestival
Je kunt je aanmelden voor een open training of het taalfestival door een digitaal inschrijfformulier in te vullen en te mailen. Je hebt na inschrijving 14 dagen bedenktijd. Daarna is de inschrijving definitief en ontvang je een bevestiging en een factuur.
Je betaalt de kosten binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk vóór aanvang van de training.

Bij onvoldoende aanmelding heeft Metris Groep het recht om de training te annuleren. Je krijgt het cursusgeld binnen 14 dagen teruggestort.
Tot twee weken voor aanvang van de geboekte training kun je de inschrijving per post of e-mail annuleren. Je betaalt dan € 25,00 administratiekosten.
Indien je later dan 14 dagen voor aanvang annuleert, ben je de volledige prijs van de training verschuldigd.
Als je niet kunt deelnemen, dan kan iemand anders in jouw plaats deelnemen. Dat geldt uitsluitend voor de training waarvoor jij je hebt opgegeven. Je moet de kosten dan onderling verrekenen.

C. Vertrouwelijke informatie
Metris Groep en en al haar medewerkers en docenten garanderen geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jouw organisatie en je medewerkers aan ons ter beschikking stellen. Het gaat hier om informatie over bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategie.
Wij houden ons aan de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers. Zie hiervoor www.nobtra.nl.

D. Klachtenregeling Metris Groep
Metris Groep borgt kwaliteit van de trainingen door inzet van gekwalificeerde trainers, goed vooroverleg met de opdrachtgever en evaluatie na afloop van de training. In de meeste gevallen is de klant tevreden. Soms is dat niet zo.
Dan is het goed om te weten welke stappen je kunt zetten om je probleem neer te leggen.

We onderscheiden drie fasen van klachtbehandeling:

  • de informele interne weg
  • de formele interne weg
  • de formele externe weg.

De praktijk is dat verreweg de meeste klachten informeel bevredigend worden afgehandeld. Deze weg is volgens ons ook de beste, omdat het dan gebeurt in wederzijdse gesprekken. Soms lukt dat niet bevredigend en wordt er een brief geschreven. Ten slotte is er bij uitzondering de noodzaak om een klacht extern aan te kaarten. Ons streven is altijd om klachten zo direct mogelijk op te lossen.

Wat houden de fasen in?

Fase 1
Contact opnemen met, meestal ook in deze volgorde: de trainer en de directie van Metris Groep. Het staat de klager vrij om van deze volgorde af te wijken. In deze fase wordt via gesprekken geprobeerd het probleem op te lossen.
Metris Groep reageert binnen drie dagen op de melding van de klacht. Als de klacht niet direct afgehandeld kan worden, zal de directie binnen twee weken een beslissing nemen op de klacht.

Fase 2
Een klacht schriftelijk neerleggen bij Metris Groep. Ook in dat geval reageert Metris Groep binnen drie dagen. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek, bovendien ontvangt de klant een schriftelijke reactie binnen twee weken na het gesprek.

Fase 3
Een klacht schriftelijk neerleggen bij een geschillencommissie, in dit geval van de beroepsvereniging waarbij Metris Groep is aangesloten, het NOBTRA. In deze fase wordt de klacht altijd formeel behandeld. U stuurt e-mail naar: info@nobtra.nl.

Bewaar- en geheimhoudingsplicht voor klachten Schriftelijke klachten worden minimaal een jaar bewaard. Alle klachten, mondeling en schriftelijk, worden strikt vertrouwelijk behandeld. De directie van Metris Groep zal hierover geen informatie geven aan derden.

E. Auteurs- en eigendomsrecht
Van het cursusmateriaal dat Metris Groep verstrekt blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van Metris Groep mag niets uit de uitgave(n) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.